สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบินหรือโหลดใต้เครื่องบิน

Checklist ของห้ามนำขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้เครื่องบิน หากคุณมีเเพลนจะขึ้นเครื่องบินเร็วๆ นี้
มาดูกันเลย
แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)
แบตเตอรี่สำรอง หรือ พาวเวอร์แบงค์ เป็นของที่ห้ามโหลดใต้เครื่อง แต่สามารถพกพา Power Bank
ขึ้นเครื่องโดยใส่กระเป๋าติดตัวได้ โดยเป็นแบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า ดังนี้
Power Bank ขึ้นเครื่อง ต้องมีความจุต่ำกว่า 20,000 mAh ถึงจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้
Power Bank ขึ้นเครื่อง ต้องมีความจุระหว่าง 20,000 – 32,000 mAh ถึงจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้
แต่ต้องไม่เกิน 2 ก้อน
**ถ้า Power Bank มีขนาดความจุมากกว่า 32,000 mAh ห้ามนำขึ้นเครื่องทุกกรณี
อาวุธและของมีคม
ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้นำอาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด ซึ่งมีรูปร่างและลักษณะที่อาจทำให้หลงเชื่อได้ว่าเป็นอาวุธขึ้นเครื่องบิน  มีดพก สนับมือ ดาบ กระบอง คัตเตอร์ ของมีคมที่จำเป็นบางกรณี อาจอนุโลมเก็บไว้ในกระเป๋าใหญ่โหลดใต้เครื่องได้เช่นกรรไกรตัดเล็บมีดโกนหนวด
โดยขึ้นอยู่กับมาตรการความปลอดภัยของสนามบินนั้นๆ
วัตถุไวไฟ
สินค้าประเภทวัตถุไวไฟที่อาจเกิดปัญหาระเบิดหรือเพลิงไหม้ ระหว่างโดยสารเครื่องบิน เช่นก๊าซ ดอกไม้ไฟ พลุ ของเหลวของแข็งไวไฟ
หรือวัตถุไวไฟที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย ห้ามผู้โดยสารบรรทุกไปกับสัมภาระที่เช็คอินหรือนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
ถือเป็นของห้ามขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด
วัตถุระเบิด
วัตถุระเบิดที่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างโดยสารเครื่องบิน ทุกสายการบิน
ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเหลว ของแข็ง
ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ หากผู้โดยสารฝ่าฝืนนำวัตถุอันตรายขึ้นเครื่องบิน เช่น วัตถุระเบิด จะมีโทษปรับและโทษจำคุกตามที่กฎหมายกำหนด
ยาเสพติดหรือสารที่เป็นอันตราย
ยาเสพติด หรือสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เป็นของห้ามขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด ไม่ว่าจะนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่อง เช่น
สารเสพติด สารติดเชื้อวัสดุกัมมันตรังสี น้ำกรด ปรอท ไนโตรเจนเหลว สารพิษ ยาฆ่าแมลง สารหนู
หรือวัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย เป็นต้น
สัตว์ดุร้ายหรือสัตว์มีพิษ
ห้ามพกสัตว์ดุร้าย หรือสัตว์มีพิษ ขึ้นเครื่องบินไปกับคุณเด็ดขาด
เพราะอาจทำให้ผู้โดยสารท่านอื่น ๆ ได้รับบาดเจ็บจากสัตว์มีพิษ ยกเว้นบางสายการบินอนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเช่น หมา แมว
กระต่าย ขึ้นเครื่องได้แต่ต้องมีอายุมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป
ต้องมีใบตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ โดยต้องระบุรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินนั้น ๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำสัตว์เลี้ยงไปโหลดไว้ที่ห้องบรรทุกสัมภาระพิเศษใต้ท้องเครื่อง ที่มีอุณหภูมิเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยง
ทั้งนี้สัตว์เลี้ยงต้องมีการนำเข้าอย่างถูกกฎหมายในแต่ละประเทศ
ของเหลว เจล สเปรย์
หากผู้โดยสารที่ต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
– ของเหลวขึ้นเครื่องปริมาตรของเหลวห้ามเกิน 100 มล./ชิ้น
ที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย

– หากมีความจำเป็นต้องนำของเหลวติดตัวไปด้วย เช่น แชมพู สบู่เหลว
ให้ใช้วิธีแบ่งใส่ขวดเล็ก ๆ หรือถุงใสพลาสติกที่ปิดสนิท
ถุงขนาดสูงไม่เกินกว้างไม่เกิน 20cm (แบบไม่มีก้น)
และมีปริมาตรไม่เกิน 100 ml/ชิ้น

– เมื่อทุกชิ้นรวมกัน ต้องมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มล.) 
– ของเหลวเจลสเปรย์ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน
อนุณาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องบรรจุไวในถุงพลาสติกที่ปิดผนึก
ไม่มีร่องรอยการแกะ ฉีกขาดหรือการเปิดปากถุงและ
ต้องแสดงหลักฐานว่าซื้อในวันที่เดินทาง

ของเหลวขึ้นเครื่อง ที่ได้รับการอนุโลมนำขึ้นเครื่องได้หมายถึง
สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีปริมาตรตามที่กำหนด
แต่ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมกับระยะเวลาเดินทางได้แก่ 
– ของเหลวประเภทยาต้องมีใบรับรองแพทย์ฉลากหรือเอกสารกำกับยา
ที่ระบุชื่อผู้โดยสาร เว้นแต่เป็นยาสามัญประจำบ้าน
ตามประกาศกระทรางสาธารณะสุข
– อาหารที่ต้องพกพาตามข้อกำหนดทางการแพทย์
เพื่อวัตถุประสงค์ทางโภชนา
– อาหารหรือนมสำหรับเด็กทารกปริมาณตามที่จำเป็นระหว่างเที่ยวบิน
ของละเมิดลิขสิทธิ์
การนำสินค้าหรือสิ่งของที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นเครื่องบิน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฏหมายของแต่ละประเทศนั้น ๆ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเจอของผิดกฏหมายอาจโดนยึดสิ่งของเหล่านั้น
อย่าเสี่ยงใช้ของละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฏหมายเด็ดขาย
อาหารที่มีกลิ่นแรง
อาหารประเภทที่มีกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน ปลาร้า น้ำพริก น้ำปลา เป็นต้น บางสายการบินไม่อนุญาตให้นำสิ่งของเหล่านี้ขึ้นเครื่องบิน เพราะอาจส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้โดยสารท่านอื่น ๆ รวมถึงอาหารแห้งที่บรรจุมาในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แต่บางสายการบินก็อนุโลมอาหารบางประเภท
แต่ต้องบรรจุหีบห่อแน่นหนา ไม่หก เลอะเทะ และไม่มีกลิ่น
เนื้อสัตว์หรือของแช่แข็ง
ห้ามนำเนื้อสัตว์ ของสด อาหารแช่แข็งทุกชนิด ขึ้นเครื่องบินเด็ดขาด
เพราะอาหารสดมีโอกาสเสียตอนขึ้นเครื่อง เลอะเทอะได้ง่ายและอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น ๆ 
ของที่มีมูลค่าหรือเครื่องประดับราคาแพง
อย่าพกของมีค่าติดตัว บางสายการบินไม่อนุญาตให้โหลดของที่มีมูลค่ามาก 2,500 ดอลลาร์ หรือตีเป็นเงินไทย
โดยประมาณ 86,000 บาทไทย (26 พ.ค. 66) เช่น อัญมณี สร้อยเพชร
เงินสด และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีมูลค่าสูงและ
เพื่อความอุ่นใจเก็บของมีค่าไว้ที่ตู้เซฟที่บ้านจะดีกว่า
วัตถุที่แตกง่าย
ห้ามนำวัตถุที่แตกง่ายขึ้นเครื่องบิน เพราะเวลาที่โดยสารขึ้นเครื่องบินอาจได้รับแรงกระแทก ทำให้วัตถุบางประเภทได้รับความเสียหาย
เช่น แก้ว ขวดแก้ว ขวดไวน์ ขวดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่บางสายการบินก็อนุโลมให้นำขึ้นเครื่องได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามปริมาณแบะจำนวนของแอลกอฮอล์และจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทของสายการบิน